Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Regulamin BIP UWM

Regulamin publikowania informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdzia? I

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin okre?la zasady i sposób umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej BIP.

2.      Dost?p do BIP uzyskuje si? ze strony g?ównej portalu http://www.bip.gov.pl, strony g?ównej serwisu http://www.bip.uwm.edu.pl

3.      Zakres przedmiotowy informacji do BIP okre?la Wykaz informacji w BIP stanowi?cy za??cznik nr 1.

4.      U?yte w regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

1)      Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

2)      kierownik jednostki - dziekana wydzia?u, kierownika jednostki pozawydzia?owej, kierownika jednostki organizacyjnej administracji, osoby na samodzielnych stanowiskach, których przedmiot dzia?ania obejmuje informacje publiczne,

3)      realizator - wyznaczonego przez kierownika jednostki pracownika odpowiedzialnego za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

4)      redaktor BIP - pracownika Biura Rzecznika Prasowego wyznaczonego przez w?a?ciwego prorektora,

5)      administrator serwerów BIP - pracownika w?a?ciwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za prawid?owe dzia?anie i bezpiecze?stwo zasobów sprz?towych i systemu operacyjnego,

6)      administrator systemu BIP – pracownika Biura Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za tworzenie, modyfikacj? i bie??c? obs?ug? systemu BIP,

7)      metryczka – informacj? w formie tabeli zawieraj?cej: nazw? jednostki w której informacja zosta?a wytworzona, to?samo?? osoby, która odpowiada za wytworzon? informacj?, dat? wytworzenia i czas udost?pniania informacji.

 

Rozdzia? II

 

§ 2

Zasady i tryb publikowania informacji

 

1.      W BIP realizowana jest zasada zamieszczania tre?ci dokumentów z danej jednostki organizacyjnej na wszystkich stronach BIP, które opisuj? lub dotycz? czynno?ci s?u?bowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegaj?cych publikacji.

2.      Realizator przygotowuje do przes?ania drog? elektroniczn? redaktorowi BIP tre?? dokumentu wraz z metryczk?.

3.      Tre?? dokumentu przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

4.      Tre?? dokumentu przes?anego do zamieszczenia na BIP oraz do??czana do niego karta informacyjna, sporz?dzona wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której zosta?a wytworzona.

5.      Przes?ana od realizatora tre?? dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

 

Rozdzia? III

 

§ 3

Zadania w zakresie publikowania informacji

 

Kierownik jednostki

1.      Kierownik jednostki zgodnie z ustaw? o dost?pie do informacji publicznej sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora tre?ci dokumentów do BIP oraz aktualno?ci? tre?ci ju? zamieszczonych w BIP.

2.      Do zada? kierownika jednostki nale?y w szczególno?ci:

1)      zatwierdzanie przygotowanych tre?ci dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez podpisanie karty informacji do BIP,

2)      okre?lanie czasu wa?no?ci publikowanej tre?ci informacji,

3)      monitorowanie prawid?owo?ci wype?niania tre?ci? stron BIP przydzielonych danej jednostce organizacyjnej wed?ug wykazu informacji w BIP,

4)      wspó?praca z redaktorem BIP w procesie tworzenia nowych uk?adów stron BIP,

3.      Kierownik jednostki mo?e udzieli? upowa?nienia do wykonywania zada? wymienionych w ust. 2 pracownikowi jednostki organizacyjnej. O udzielonym upowa?nieniu oraz zmianach w jego zakresie powiadamia Rzecznika Prasowego oraz Redaktora BIP.

 

§ 4

Redaktor BIP

1.      Redaktor BIP ponosi odpowiedzialno?? za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP w postaci szablonów stron WWW przeznaczonych do wype?nienia tre?ci? oraz za okre?lenie kszta?tu szablonów stron edycyjnych BIP, a tak?e za projektowanie nowych uk?adów szablonów tych stron.

2.      Przekazuje ministrowi w?a?ciwemu ds. administracji publicznej informacje niezb?dne do zamieszczenia na stronie g?ównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w tre?ci tych informacji.

3.      Do zada? redaktora BIP nale?y w szczególno?ci:

1)      zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,

2)      zapoznanie realizatorów z metodyk? publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkole? w tym zakresie,

3)      przyjmowanie uwag i wniosków dotycz?cych stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczno?ci tworzenia nowych uk?adów stron w BIP ,

4)      rozdzia? pomi?dzy realizatorów identyfikatorów i hase? dost?pu w celu wype?niania przydzielonych danej jednostce stron BIP,

5)      przygotowywanie w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym projektu zmian regulaminu publikowania informacji w BIP,

6)      Sk?adanie w?a?ciwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

 

§ 5

Realizator

Do zada? realizatora nale?y w szczególno?ci:

1)      przygotowanie tre?ci dokumentów na stron? BIP oraz formatowanie przygotowanych tekstów zgodnie z wytycznymi administratora strony BIP,

2)      sporz?dzanie karty informacyjnej do BIP oraz archiwizacja zgodnie z § 2 ust. 4,

3)      dostarczanie do redaktora BIP drog? elektroniczn? przygotowanej informacji w celu publikacji w BIP,

4)      dokonywanie na wniosek kierownika jednostki zmian w tre?ci zamieszczonych informacji i przesy?anie ich do redaktora BIP.

 

§ 6

Administrator serwerów BIP

Do zada? administratora serwerów BIP nale?y w szczególno?ci:

1)      dbanie o rozwi?zania chroni?ce strony BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemo?liwieniem dost?pu do zasobów tych stron, zapewnianie warunków nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania serwera oraz serwera zapasowego i posadowionego na nich Biuletynu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Bezpiecze?stwa Informacji,

2)      sta?e monitorowanie funkcjonowania serwera g?ównego i zapasowego, a w przypadku awarii serwera g?ównego niezw?oczne uruchamianie dzia?anie serwera zapasowego z jednoczesnym powiadomieniem redaktora BIP,

3)      kopiowanie informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP na odr?bne informatyczne no?niki informacji, nie pó?niej ni? dob? po zaistnieniu zmiany tre?ci tych informacji.

 

§ 7

Administrator systemu BIP

Do zada? administratora system BIP nale?y w szczególno?ci:

1)      kontrolowanie w ka?dy dzie? powszedni dziennika zmian zawarto?ci Biuletynu przy pomocy odpowiedniego narz?dzia utrwalaj?cego dokonane zmiany,

2)      stworzenie przy wspó?pracy z redaktorem BIP nowego systemu do obs?ugi BIP na polecenie w?a?ciwego prorektora,

3)      dokonywanie na wniosek redaktora BIP modyfikacji systemu maj?cych na celu popraw? jego funkcjonalno?ci, a tak?e czytelno?ci i przejrzysto?ci strony BIP,

4)      przydzielanie w porozumieniu z redaktorem BIP osobom upowa?nionym identyfikatorów oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany hase? dost?powych, a tak?e prowadzenie i sta?e aktualizowanie rejestru czynnych identyfikatorów,

5)      dbanie o spe?nianie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

01-06-2007 r.

data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 944 razy (w tym z UWM 43 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa